top of page

Produkter

 

Der leveres tegnsprogstolkning, tegnstøttet kommunikation og stemme-tolkning i situationer, hvor døve / hørehæmmede tegnsprogsbrugere og hørende, der ikke mestrer tegnsprog, har behov for at kommunikere.

 

Der tolkes til / fra dansk tale, og i mindre fora med ikke-fagtekniske termer også til / fra engelsk, norsk og svensk tale, til / fra dansk tegnsprog eller tegnstøttet kommunikation.

 

I større fora, fx konferencer, foredrag, stormøder, mv., tolkes der fra ovennævnte sprog til dansk tegnsprog eller tegnstøttet kommunikation.

Tegnsprogstolkning er en krævende proces, der fordrer tolkens fulde koncentration og opmærksomhed. Derfor er det vigtigt, at der ved opgaver udover en times varighed er en pause til tolken på 10-15 minutter pr. time.

Bemærk: evt. gruppearbejde giver ikke pause til tolken.

Der anvendes to tolke på opgaver, der er særligt krævende pga. enten indholdet (fx performancetolkning, foredrag og lign.), hastigheden, længden, niveauet, sproget (fremmedsprog), manglende pausemulighed mv., eller en kombination af ovenstående forhold.

Det er TOLKERIET som afgør, hvorvidt en opgave dækkes af én tolk med evt. tolkeskift midtvejs i opgaveforløbet, eller to tolke samtidigt til hele eller dele af forløbet.

 

Priser

Fra 10. september 2020 træder en ændring af bekendtgørelsen om kompensation til handicappede i erhverv i kraft. BEK nr. 1317 angiver satser og prisstruktur for personlig assistance i form af tegnsprogstolk. Bekendtgørelsen kan læses som pdf her:

TOLKERIET fastholder foreløbigt en prisstruktur, hvor der faktureres en fast timepris for det antal leverede tolketimer, dog således at der gives en art mængderabat; dvs. at prisen for bestilling af en times tolkning er højest, og falder med den bestilte sammenhængende tid på en opgave.

TOLKERIET fakturerer sædvanligvis ud fra en beregnet gennemsnitspris pr. time i forhold til satserne fastsat i den ny/ændrede BEK nr. 1317, og vil derfor aldrig samlet opkræve en

højere pris end den, som bekendtgørelsen angiver som maximumsats.

TOLKERIET vil på visse opgaver lejlighedsvis fakturere ud fra samme prisstruktur

som BEK nr. 1317 angiver.

Det vil fortsat gælde, at prisen på den første time følger en tredelt zone-inddeling

baseret på postnumre efter DNTMs beregningsmodel.

Hvilke postnumre, der hører til hhv. zone 1, zone 2 og zone 3 kan findes her:

Prisnivauet kan være lavere, hvis tolkestedets geografiske placering er nær TOLKERIETs adresse. Rabatten vil fremgå af fakturaen.

I følgende situationer vil der udover timeprisen blive opkrævet et tillæg:

  • Aftentillæg (kl. 17-07 alle ugens dage)           86,- kr
  • Weekend og helligdage (inkl 24/12 og 1/1)    161,- kr
  • Særligt krævende opgaver                             135,- kr

(indhold, niveau, hastighed, fremmedsprog)

Tolkes der fx et svensk foredrag om lørdagen kl. 17-19, vil det udløse alle tre tillægssatser

i to timer pr. tolk.

Der faktureres for minimum én times tolkning, selvom den bestilte tolketid er på mindre end én times varighed. Ved tolkninger udover én time betales der pr. påbegyndte halve time.

Ved AKUT-opgaver, hvor tolken når frem til tolkestedet så hurtigt som muligt efter bestillingen, opkræves for minimum 4 tolketimer til den aktuelle zonepris, uanset om tolkeopgaven varer kortere end 4 timer, plus opkrævning af eventuelle tillæg for den udførte tolketid.

Opgaver af mere end én times varighed inkluderer en pause til tolken på 10-15 minutter pr. time, samt en pause på min. 30 minutter på opgaver af 4 timers varighed eller derover. Der faktureres ikke for pauser af 30 minutters varighed eller derover.

Ved opgaver af længere varighed - udover 4 timer - kan der blive tale om afbrydelse af opgaven, således at der ikke opkræves betaling for en pause af min. 30 minutters varighed.

I pausen kan der foretages et tolkeskift, eller samme tolk(e) kan påbegynde en ny opgave, selvom der ikke skiftes tolkested.

Ifølge momsloven er tegnsprogstolkning en serviceydelse sidestillet med social forsorg,

og er derfor ikke belagt med moms.

Afbestilling / aflysning

 

Ved afbestilling eller aflysning af tolken senere end 5 hverdage før tolkeopgaven skal afvikles, faktureres den fulde pris for det bestilte tidsrum, uden opkrævning af tillæg, med mindre tolken kan påtage sig en anden tolkeopgave i samme tidsrum som den aflyste.

 

Hvis tolken møder forgæves til en opgave, betales den fulde pris for det bestilte tidsrum, med opkrævning af evt. tillæg for den første time.

bottom of page